Gedragscode

Centraal in deze gedragscode staat dat bewoners onderling zo min mogelijk overlast van elkaar ondervinden en dat het natuurlijke karakter van het park en het landschap eromheen behouden blijven.

1) Er wordt stapvoets (=15km/uur) gereden op de Hoogekamp. Daartoe is er bij de ingang van het park een bord geplaatst.

2) Auto’s worden niet op de weg geparkeerd, in principe op het eigen terrein; indien daar onvoldoende plaats is worden auto’s geparkeerd op de gemeenschappelijke parkeerplaatsen. Caravans, campers, aanhangwagens, etc. mogen maximaal drie dagen op de mandelige parkeerplaatsen geparkeerd worden.

3) Bij de entree van het park worden geluidsdragers in de auto zachter gezet en er wordt niet getoeterd bij aankomst of bij vertrek. Ook zorgen bewoners/eigenaren ervoor dat andere bewoners van de Hoogekamp geen geluidsoverlast hebben van activiteiten rond de woning, met name op het terras.

4) Honden worden op het park aangelijnd. Het park is geen hondentoilet en eventuele ongelukjes worden door de eigenaar opgeruimd.

5) Conform het Bestemmingsplan Olst is het verboden om op de Hoogekamp zonder gemeentelijke toestemming permanente of (semi) permanente aanbouwen aan de woning c.q. schuur te bouwen, zoals: partytenten, windschermen, hondenhokken. Ook mag er geen harde afrastering geplaatst worden rondom de woningen maar dient de erfafscheiding door “groen” gemaakt te worden, bijvoorbeeld een beukenhaag (zie ook art. 12.6 van de Algemene Acte)

6) Er mogen geen (bedrijfsmatige) activiteiten in of vanuit het park plaatsvinden die overlast veroorzaken en die niet in overeenstemming zijn met de recreatie- en bosbestemming van het park.

7) Schotelantennes worden op de Hoogekamp zo onopvallend mogelijk geplaatst en de bedrading dient zoveel mogelijk weggewerkt te worden.

8) De ruimte rondom de woning/schuur wordt netjes gehouden en mag niet gebruikt worden als opslag voor overbodige huisraad, tuinmeubilair, kartonnen dozen, vuilniszakken en ander restafval. De afvalcontainers worden uit het zicht geplaatst. (Zie ook de website van ROVA)

9) Het algemeen groen van de Hoogekamp en de privé terreinen buiten een straal van ongeveer 15 meter rondom het huis worden zoveel mogelijk in natuurlijke staat gehouden, passend in de omgeving. Zie hiervoor ook het groenplan van de gemeente Olst/Wijhe bij de Algemene Acte d.d. 11-7-2002.

10) Tuinafval (blad, takken, gras) wordt slechts op de daarvoor aangemerkte plaatsen gedeponeerd. Gras mag bij het blad-gedeelte gestort worden maar dient wel verspreid te worden. Het maken van open compostbakken voor met name etensresten wordt met klem afgeraden i.v.m. het aantrekken van ongedierte. Puin, pallets, graszoden en ander afval dienen door de eigenaar zelf afgevoerd te worden. Voor glas, papier, plastic, etc. gelden speciale regelingen (zie: ROVA)

11) Restafval wordt m.b.v. een digitale code van ROVA gedeponeerd (en afgerekend) in de verzamelcontainer naast het park aan de Boxbergerweg of wordt zelf afgevoerd.

12) Vanwege een grote kans op verstoppingen van het riool, worden er geen oliedragende doekjes etc. in het toilet gedeponeerd.

13) In verband met brandveiligheid op de Hoogekamp is een ieder uitermate voorzichtig met open vuur en/of gasverwarming, ook op het terras.

14) Bij verhuur van de woning verplicht de eigenaar (=verhuurder) zich deze gedragscode op te nemen in het huurcontract en er tevens op toe te zien dat de huurder zich conform gedraagt. Naleving van de code is dus een zaak van verhuurder. Er wordt dringend verzocht de huurder de gedragscode te laten ondertekenen voor akkoord.

15) Indien een eigenaar een recreatiewoning langdurig verhuurt, dan meldt hij of zij de naam van de huurder aan het bestuur (voorzitter@dehoogekamprecreatiewoningen.nl) en brengt directe buren op de hoogte.

16) De eigenaren en huurders van de Hoogekamp respecteren onderling elkaars erfgrenzen zoals die op de kadastrale kaarten (zie aldaar) staan aangegeven.

(november 2016)

 

Privacy Verklaring (conform AVG)

Vereniging de Hoogekamp gebruikt/verwerkt de volgende gegevens van leden en bedrijven: namen, post- en emailadressen, telefoon- en rekeningnummers. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt/verwerkt om het functioneren van de vereniging mogelijk te maken (in- en externe communicatie, financieel beheer, onderhoud, etc.). De gegevens worden voor geen enkel ander doel gebruikt/verwerkt, ze zijn beveiligd en worden nooit aan derden verstrekt. De vereniging gebruikt/verwerkt op geen enkele wijze vertrouwelijke persoonsgegevens. Informatie over het reilen en zeilen van de vereniging (verslagen, plannen, begroting, jaarrekening, balans, etc.) wordt uitsluitend aan de leden ter beschikking gesteld. Leden van de Hoogekamp die bezwaar maken tegen het op deze manier gebruiken/verwerken van hun gegevens kunnen deze voor eigen rekening en risico laten verwijderen uit de bestanden van de vereniging.

(november 2018)